Lose image in document

since i change my local storage to a different folder (D:) , sometimes my images are lost, they’re simply gone, I tried looking in the local folder but could not see the file, did anyone have the same problem and how to solve it.

p/s: sorry for my bad english
image


Bạn dùng Local Knowledge Bases à?

Tôi đã thử tạo một Local KB ở folder1
Truy cập cài đặt của Local KB đó => Browse , chuyển nó tới folder2
Và hình ảnh không thể hiện lên được, (đường dẫn của hình ảnh đã được cập nhật nhưng thư mục files chưa được di chuyển qua folder2)

Cách sửa là : Bạn phải chuyển thư mục files ở folder1 một cách thủ công đến folder2